نویسنده = مصطفا مرادیان
تأملی بر رنج اجراگر در تئاترهای تجربی

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 168-170

زهرا کشفی؛ مصطفا مرادیان