فصلنامه علمی-ترویجی

نوع مقاله : نقد و گفت‌و‌گو

نویسنده

دکتری پژوهش هنر، گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.