نویسنده = مهدی زینی اصلانی
آواز هوره، پالایش رنج انسان

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 193-196

مهدی زینی اصلانی