فصلنامه علمی-ترویجی


فراخوان ارسال مقاله


فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا از کلیه استادان، دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌مند به مطالعات هنر و معماری دعوت می‌کند که مقالات پژوهشی، ترجمه، نقد و جستارهای خود را جهت انتشار به آدرس اینترنتی Journal@artstudies-ut.ir ارسال نمایند.

⏱ آخرین مهلت ارسال مقالات:
۱۰ مرداد ۱۴۰۰

برای آگاهی از شیوه‌نامه نگارش مقالات به وب‌سایت رسمی فصلنامه و انجمن مراجعه فرمایید:

▪️Artstudiessj.ut.ac.ir
▪️Artstudies-ut.ir