فصلنامه تخصصی

مدیر مسئول: سینا علیزاده
سردبیر: حافظ اصلانی
دبیر بخش پژوهش: پگاه زرگر
دبیر بخش ترجمه: محمد حسین محمدی
دبیر بخش نقد و گفتگو: فاطمه زاده عباس
طراح گرافیک: الناز حیدریان
ویراستار: انسیه سادات موسوی


دبیر بخش پژوهش

دبیر تخصصی


پگاه زرگر دانشجوی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران

پژوهش هنر

  • pegahzargar93gmail.com

دبیر بخش ترجمه

دبیر تخصصی


محمدحسین محمدی داشنجوی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران

پژوهش هنر

  • mohammad.hossein.mgmail.com

دبیر بخش نقد و گفتگو

دبیر تخصصی


فاطمه زاده‌عباس دانشجوی ارشد تاریخ هنر اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ هنر اسلامی

  • fateme.zadehabbasgmail.com

سردبیر

سردبیر


حافظ اصلانی دانشجوی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران

پژوهش هنر

  • hafezwebgmail.com

مدیر مسئول

مدیر مسئول


سینا علیزاده دانشجوی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران

پژوهش هنر

  • sina.alizadehut.ac.ir

مشاورین علمی

مشاور علمی


دکتر مصطفی گودرزی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

  • mostafa.gudarziut.ac.ir

مشاور علمی


دکتر سید محمد فدوی دانسگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

  • fadaviut.ac.ir

مشاور علمی


دکتر مهیار اسدی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

  • mahyar.asadiut.ac.ir

مشاور علمی


دکتر سعید حقیر دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

  • saeed.haghirut.ac.ir

مشاور علمی


دکتر سید یحیی اسلامی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

  • y.islamiut.ac.ir