فصلنامه علمی-ترویجی

مدیر مسئول: سینا علیزاده
سردبیر: حافظ اصلانی
دبیر بخش پژوهش: پگاه زرگر
دبیر بخش ترجمه: محمد حسین محمدی
دبیر بخش نقد و گفتگو: فاطمه زاده عباس
طراح گرافیک: الناز حیدریان
ویراستار: انسیه سادات موسوی


ویراستار


انسیه سادات موسوی گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران

 • enciehmousavigmail.com

ویراستار


هما فراهانی کارشناسی معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

معماری

 • homafar123gmail.com

ویراستار


بهاره ابهری گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران

 • bahareh.abhgmail.com

صفحه آرا


شکیلا کریمی گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران

 • venuskarimi2gmail.com

دبیر بخش ترجمه

دبیر تخصصی


محمدحسین محمدی داشنجوی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران

پژوهش هنر

 • mohammad.hossein.mgmail.com

سردبیر

سردبیر


حافظ اصلانی دانشجوی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران

پژوهش هنر

 • hafezwebgmail.com

مدیر مسئول

مدیر مسئول


سینا علیزاده دانشجوی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران

پژوهش هنر

 • sina.alizadehut.ac.ir

مشاورین علمی

مشاور علمی


دکتر سید محمد فدوی دانسگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

 • fadaviut.ac.ir

مشاور علمی


دکتر مهیار اسدی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

 • mahyar.asadiut.ac.ir

مشاور علمی


دکتر سعید حقیر دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

 • saeed.haghirut.ac.ir

مشاور علمی


دکتر سید یحیی اسلامی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

 • y.islamiut.ac.ir