فصلنامه علمی-ترویجی

مدیر مسئول: محمدحسین محمدی

سردبیر: سیده غزل نعیمی

دبیر بخش پژوهش: لیلا غفاری
دبیر بخش ترجمه: نصیبه حیدری

ناظرین علمی:
دکتر مصطفی گودرزی، گروه مطالعات عالی هنر
دکتر سید محمد فدوی، گروه ارتباطات تصویری
دکتر مهیار اسدی، گروه مجسمه سازی
دکتر سعید حقیر، گروه معماری
دکتر یحیی اسلامی، گروه معماری


صفحه آرا


شکیلا کریمی دانشگاه تهران

 • venuskarimi2gmail.com

گرافیست


الناز حیدریان دانشگاه تهران

 • e.heidariangmail.com

ویراستار


بخش پژوهش: انسیه سادات موسوی دانشگاه تهران

 • encieh.mousaviut.ac.ir

ویراستار


بخش ترجمه: هما فراهانی دانشگاه تهران

 • h.farahanigmail.com

ویراستار


بخش نقد و گفت و گو: بهاره ابهری دانشگاه تهران

 • b.abharigmail.com

مدیر داخلی


لیلا غفاری دانشگاه تهران

 • l.ghaffaristudent.art.ac.ir

تیم اجرایی


فضای مجازی: مریم امرودی دانشگاه تهران

 • maryam.amroodiut.ac.ir

تیم اجرایی


مدیریت سایت: انسیه سادات موسوی دانشگاه تهران

 • encieh.mousaviut.ac.ir

دبیر بخش پژوهش

دبیر تحریریه


بخش پژوهش: لیلا غفاری دانشگاه هنر

 • l.ghaffaristudent.art.ac.ir

دبیر بخش ترجمه

دبیر تحریریه


بخش ترجمه: نصیبه حیدری دانشگاه تهران

 • heidarinasibegmail.com

دبیر بخش نقد و گفتگو

دبیر تحریریه


بخش نقد و گفت و گو: جهانبخش امیربیگی دانشگاه تهران

 • jahan.amirbeygiut.ac.ir

سردبیر

سردبیر


سیده غزل نعیمی دانشگاه تهران

 • ghazal.naeemigmail.com

مدیر مسئول

مدیر مسئول


محمدحسین محمدی دانشگاه تهران

 • mohammad.hossein.mgmail.com