اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول: محمدحسین محمدی

سردبیر: سیده غزل نعیمی

دبیر بخش پژوهش: لیلا غفاری
دبیر بخش ترجمه: نصیبه حیدری

ناظرین علمی:
دکتر مصطفی گودرزی، گروه مطالعات عالی هنر
دکتر سید محمد فدوی، گروه ارتباطات تصویری
دکتر مهیار اسدی، گروه مجسمه سازی
دکتر سعید حقیر، گروه معماری
دکتر یحیی اسلامی، گروه معماری

صفحه آرا

حوریه رجایی

دانشگاه تهران

rhooriyeymail.com

گرافیست

مریم حسن‌زاده مقدم

دانشگاه تهران

mrym.moghadam01gmail.com

ویراستار

هما فراهانی

دانشگاه تهران

h.farahanigmail.com

بهاره ابهری

دانشگاه تهران

b.abharigmail.com

صفحه آرا

علی حریری

دانشگاه تهران

ali.haririut.ac.ir

دبیر بخش پژوهش

دبیر تحریریه

بخش پژوهش: لیلا غفاری

دانشگاه هنر

l.ghaffaristudent.art.ac.ir

دبیر بخش ترجمه

دبیر تحریریه

بخش ترجمه: نصیبه حیدری

دانشگاه تهران

heidarinasibegmail.com

دبیر بخش نقد و گفتگو

دبیر تحریریه

بخش نقد و گفت و گو: جهانبخش امیربیگی

دانشگاه تهران

jahan.amirbeygiut.ac.ir

سردبیر

سردبیر

سیده غزل نعیمی

دانشگاه تهران

ghazal.naeemigmail.com

مدیر مسئول

مدیر مسئول

محمدحسین محمدی

دانشگاه تهران

mohammad.hossein.mgmail.com