فصلنامه علمی-ترویجی
فراخوان ارسال مقاله
هنرمند مولف کیست؟ آثار او‌ چه ویژگی‌هایی دارند؟ جایگاه مخاطب در این آثار کجا است؟از دیرباز تاکنون جدلی بین آن‌ها که هنر را برای هنر می‌خواستند و آن‌ها که نقش مخاطب را در جایگاه عنصری پیش‌برنده در اثر هنری قلمداد می‌کردند، برقرار بوده است. نظریه‌پردازان بسیاری به چگونگی ارتباط مخاطب و اثر هنری پرداخته‌اند. آن‌ها گاه به نقش پروپاگاندا و هژمونی در هنر اشاره کرده‌اند، گاه به زمینه‌سازی برای روشنگری و اعتراض و گاه به مناسبات مالی بین سفارش‌دهنده و هنرمند. سه‌گانه‌ی مولف، اثر هنری و مخاطب‌ چنان در هم تنیده شده‌اند که جدایی آن ها از هم دشوار ...

مطالعه بیشتر