فصلنامه علمی-ترویجی

مدیر مسیٔول: سینا علیزاده
سردبیر: حافظ اصلانی
دبیر بخش پژوهش: پگاه زرگر
دبیر بخش ترجمه: محمد حسین محمدی
دبیر بخش نقد و گفتگو: فاطمه زاده عباس
طراح گرافیک: الناز حیدریان
ویراستار: انسیه سادات موسوی
طراح لوگوتایپ: مهدی نصیری
ناظرین علمی:
دکتر مصطفی گودرزی، گروه مطالعات عالی هنر
دکتر سید محمد فدوی، گروه ارتباطات تصویری
دکتر مهیار اسدی، گروه مجسمه سازی
دکتر سعید حقیر، گروه معماری
دکتر یحیی اسلامی، گروه معماری