نویسنده = پریسا حکیم جوادی
مطالعه رابطه عکاسی و نقاشی در دوره قاجار

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 197-202

پریسا حکیم جوادی