فصلنامه علمی-ترویجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش دانشگاه تهران.

چکیده

جنبش پانیک، تحت تأثیر نظریات «تئاتر شقاوت» آرتو شکل گرفت و تسری آیین و خشونت، در ادامۀ فعالیت سینمایی آلخاندرو خودوروفسکی مشهود است. این مقاله با در نظر گرفتن «نظریۀ اجرا» از ریچارد شکنر دربارۀ آیین و سرگرمی، قصد دارد ابتدا فعالیت جنبش پانیک را در بستر تاریخی مورد بررسی قرار دهد و سپس، با تعمیم موضوعات مطرح‌شده دربارۀ اجرا، مفهوم «سینما اجرا» را برای فیلم‌‌های آلخاندرو خودوروفسکی در نظر بگیرد. از این رو در انتهای مقاله، ایده‌هایی در مورد سینما اجرا مورد بررسی قرار گرفته است. شیوۀ گردآوری اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده و از نظریه اجرا ریچارد شکنر استفاده شده است. هم‌چنین، فیلم‌‌های خودوروفسکی برای گسترش نمونه‌های آماری مقاله ذکر شده‌اند.

کلیدواژه‌ها