فصلنامه علمی-ترویجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

2 دکترای تخصصی تئاتر، عضو هیئت علمی گروه ادبیات نمایشی، دانشگاه هنر شیراز.

3 عضو هیئت علمی گروه نمایش دانشگاه سوره.

چکیده

امروزه با توجه به گسترش پدیدۀ اعتیاد به مواد مخدر، به خصوص در میان نوجوانان، نیاز به راهکارهایی برای پیشگیری و درمان اعتیاد، بیش از پیش دیده ‌می‌شود. نوجوانان محلات حاشیۀ شهرها با توجه به امکانات کم، فقر و گستردگی بزهکاری در این مناطق، بیش از سایر نوجوانان در معرض اعتیاد قرار دارند. پرسش کلیدی که منجر به انجام این پژوهش شد این بود که تئاتر چگونه می‌تواند به این نوجوانان در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر کمک کند؟ برای پاسخ به این پرسش در تحقیق ترکیبی، به مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی نیاز بود. برای تبیین چارچوب نظری پژوهش، تئاتردرمانی به عنوان روش و نظریه، مورد استفاده قرار گرفت و نتایج مطالعات به شکل میدانی بر تعدادی از نوجوانان حاشیۀ شهر ساری به عنوان نمونۀ آماری، در قالب رویکردی منسجم به کار برده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تئاتر به مثابۀ شیوه‌ای برای درمان در چارچوب درام‌درمانی از زیرمجموعه‌های هنرکاربردی می‌تواند با افزایش عزت نفس نوجوانان، کاهش میزان خشم، افزایش توانایی تسلط بر هیجانات و احساسات و هم‌چنین کاهش تمایل به رفتارهای بزهکارانه، در پیشگیری نوجوانان از اعتیاد مفید باشد.

کلیدواژه‌ها