فصلنامه علمی-ترویجی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران.