فصلنامه علمی-ترویجی

نوع مقاله : نقد و گفت‌و‌گو

نویسنده

مدرس طراحی صحنه، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.