فصلنامه علمی-ترویجی

نوع مقاله : نقد و گفت‌و‌گو

نویسنده

کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.