فصلنامه علمی-ترویجی

نوع مقاله : نقد و گفت‌و‌گو

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک.