اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول: محمدحسین محمدی

سردبیر: سیده غزل نعیمی

دبیر بخش پژوهش: لیلا غفاری
دبیر بخش ترجمه: نصیبه حیدری

ناظرین علمی:
دکتر مصطفی گودرزی، گروه مطالعات عالی هنر
دکتر سید محمد فدوی، گروه ارتباطات تصویری
دکتر مهیار اسدی، گروه مجسمه سازی
دکتر سعید حقیر، گروه معماری
دکتر یحیی اسلامی، گروه معماری

گرافیست

مریم حسن‌زاده مقدم

دانشگاه تهران

mrym.moghadam01gmail.com

ویراستار

آناهید دهقانی

دانشگاه تهران

h.farahanigmail.com

معصومه زمانی

دانشگاه تهران

b.abharigmail.com

صفحه آرا

علی حریری

دانشگاه تهران

ali.haririut.ac.ir

دبیر بخش پژوهش

دبیر تحریریه

بخش پژوهش: لیلا غفاری

دانشگاه هنر

l.ghaffaristudent.art.ac.ir

دبیر بخش ترجمه

دبیر تحریریه

بخش ترجمه: نصیبه حیدری

دانشگاه تهران

heidarinasibegmail.com

دبیر بخش نقد و گفتگو

دبیر تحریریه

بخش نقد و گفت و گو: جهانبخش امیربیگی

دانشگاه تهران

jahan.amirbeygiut.ac.ir

سردبیر

سردبیر

سیده غزل نعیمی

دانشگاه تهران

ghazal.naeemigmail.com

مدیر مسئول

مدیر مسئول

محمدحسین محمدی

دانشگاه تهران

mohammad.hossein.mgmail.com