نویسنده = لنا یکتا
«بازنمایی تروما در هنرهای معاصر» نوشته دومیت کولاسکارا

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 86-98

جهانبخش امیربیگی؛ لنا یکتا