«بازنمایی تروما در هنرهای معاصر» نوشته دومیت کولاسکارا

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران