نویسنده = حافظ اصلانی
«هنر، قدرت و کلیت» گفت‌وگو با دکتر آرش حیدری

دوره 2، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 97-106

آرش حیدری؛ حافظ اصلانی


بازنمایی رنج یا قربانگری هنرمند

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 160-163

حافظ اصلانی