«هنر، قدرت و کلیت» گفت‌وگو با دکتر آرش حیدری

نوع مقاله : نقد و گفت‌و‌گو

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.