کلیدواژه‌ها = گیل‌گمش
تجلی رنج در اساطیر، با نگاهی به اسطورۀ گیل‌گمش

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 4-15

سارا سعیدی؛ ابوالقاسم دادور