فصلنامه علمی-ترویجی

نوع مقاله : نقد و گفت‌و‌گو

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 مدرس طراحی صحنه دانشگاه تهران.