فصلنامه علمی-ترویجی

نوع مقاله : نقد و گفت‌و‌گو

نویسنده

دکتری فلسفه هنر، استادیار دانشگاه سوره، گروه نقاشی.