فصلنامه علمی-ترویجی

نوع مقاله : نقد و گفت‌و‌گو

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکتری پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 پژوهشگر کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.