فصلنامه علمی-ترویجی

نوع مقاله : نقد و گفت‌و‌گو

نویسنده

دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، دانشگاه تهران.