قدرت و عکاسی

نوع مقاله : نقد و گفت‌و‌گو

نویسنده

پژوهشگر دورۀ دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.