«رابطۀ هنر نگارگری و سیاست» در گفت‌وگو با دکتر مهدی کشاورز افشار

نوع مقاله : نقد و گفت‌و‌گو

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 پژوهشگر دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران