اعتبار هنر اسلامی در مقام سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دکتری پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

این مقاله اعتبار [آثار] هنر اسلامی را در مقام محصولی برای سرمایه‌گذاری بررسی می‌کند. ما قابلیت بالقوۀ بازار فعلی و آتی را با انجام تحلیل رگرسیون هدانیک روی فروش حراجی‌ها در لندن بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ می‌سنجیم. یافته‌های اصلی این پژوهش عبارت‌اند از این‌که: بازگشت سرمایه در هنر اسلامی از هر دو بازار سهام و بازار اوراق قرضه طی ده سال گذشته پیشی گرفته است؛ افزایش قیمت نفت تأثیر مثبتی بر قیمت آثار هنری دارد؛ حملات تروریستی [بنیادگرایان] اسلامی در دنیای غرب به شکل چشمگیری ارزش هنر اسلامی را کاهش می‌دهد؛ و این‌که افزایش شمار خریداران در آینده به این معناست که بازار هنر اسلامی از قابلیت بالقوه‌ای برای رشدی بسیار استوار در سال‌های آتی برخوردار است. همۀ این‌ها قابلیت بالقوه نیرومندِ این شکل از هنر را در مقام سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند.
این مقاله حاصل تحقیق دکتر برایان لوسی، استاد اقتصاد در ترینیتی کالج دوبلین، و یکی از دانشجویان اوست.