دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، خرداد 1402، صفحه 1-144