نویسنده = بهزاد صحتی
قدرت و عکاسی

دوره 2، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 107-117

بهزاد صحتی