کلیدواژه‌ها = هنر مانوی
مطالعة نماد ماه در هنر مانوی

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 54-63

شروین شماس