نویسنده = سیده غزل نعیمی
بازنمایی رنج از منظر روانکاوانه، در نمایشنامۀ «هیولاخوانی» نوشتۀ نغمه ثمینی

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 38-46

سیده غزل نعیمی؛ حسن بلخاری قهی؛ فریندخت زاهدی