دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-223 
آسیب شناسی رشته پژوهش هنر

صفحه 212-217

حافظ اصلانی؛ محمدحسین محمدی


شماره‌های پیشین نشریه