دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، اسفند 1401، صفحه 1-162 
ریخت شناسی سازهای َکرنای، ُسرنای و نَقاره درنگاره های دوران اسلامی

صفحه 25-36

آیدین پارسایی راد؛ بهمن سلطان احمدی؛ آیدا پارسایی راد


شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1401، صفحه 1-162 شهریور 1401، صفحه 1-115 خرداد 1401، صفحه 1-141